BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN Yüklenici Mutfağında Yiyecek Hazırlanması ve Dağıtımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece..

Yayınlanma: Güncelleme: 5 views

BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN Yüklenici Mutfağında Yiyecek Hazırlanması ve Dağıtımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/858435 1-İdarenin a) Adı : BANDIRMA BELEDİYESİ b) Adresi : 17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:88 BANDIRMA/BALIKESİR c) Telefon ve faks numarası : 2667111111 – 2667111133 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın a) Adı : Yüklenici Mutfağında Yiyecek Hazırlanması ve Dağıtımı Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 65.000 Ad. Sıcak Yemek, 6.000 Ad. Aşure, 5.000 Ad. Tavuklu Pilav-Ayran, 1.000 Ad. Kumanya Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bandırma Belediyesi Sınırları İçi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(YüzElli) gündür d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.07.2024 – 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bandırma Belediyesi Encümen Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler: İstekli; Bandırma Belediyesi sınırları içerisinde aşağıda belirtilen şartlarda kendi adına kayıtlı yemek üretim tesisine ilişkin belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan etmek zorundadır. İsteklinin Bandırma Belediyesi sınırları içerisinde kendisine ait aşağıda belirtilen belgelere sahip yemek üretim tesisi yoksa, bu niteliklere sahip bir mutfak açması veya bir yemek fabrikası ile ön sözleşme imzalaması gerekmektedir. Ayrıca bu durumda; isteklinin açacağı mutfağın veya sözleşme yaptığı yemek fabrikasının aşağıda belirtilen niteliklere sahip olduğuna ilişkin belgeleri ve yemek fabrikasıyla yapmış olduğu ön sözleşmeyi yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan etmek zorundadır.  Yemek fabrikasıyla yapılan sözleşmenin süresi işin süresinden az olmayacaktır. – Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış en az 250(İkiyüzelli) kişilik yemek pişirme ve dağıtım hizmetinde kullanılacak mutfak teçhizatına sahip olduğunu gösterir “Kapasite Raporu” – Eğer isteklinin adına kayıtlı olan yemek üretim tesisi mevcutsa bu tesisin iş yeri açılış belgesi Eğer isteklinin üzerine kayıtlı yemek üretim tesisi yoksa kuracağı veya sözleşme imzalayacağı yemek üretim tesisinin aşağıda sayılan belgelerini yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan etmek zorundadır.. —Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış, iş bitim tarihine kadar geçerli, “Gıda Üretim İzin Belgesi” veya “İşletme Kaydı Belgesi” —Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış en az 250(İkiyüzelli) kişilik yemek pişirme ve dağıtım hizmetinde kullanılacak mutfak teçhizatına sahip olduğunu gösterir “Kapasite Raporu” —İş yeri açma izin belgesi 4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: ISO 45001:2018 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımız için; toplu malzemeli yemek yapımı ve dağıtımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.